• Privacy verklaring

 • Beste klant,

  U bent klant van Bobelle Best. Het kan daarom zijn dat Bobelle Best persoonsgegevens van u verwerkt.

  Bobelle Best hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Bobelle Best dat doet. 

  De verantwoordelijke voor de verwerking Bobelle Best. Voor vragen over uw privacy is Bobelle Best als volgt voor u bereikbaar:

  Bezoekadres: Donderhei 2, 5685 GC Best

  Website: www.bobellebest.nl

  Telefoonnummer: 06 13 644 806

  E-mailadres: info@bobellebest.nl

  Uw persoonsgegevens waarover Bobelle Best beschikt zijn ofwel afkomstig van uzelf. Ofwel zijn uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven door PS food & lifestyle

  De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn: NAW Deze informatie gebruiken wij om behandelverslagen op te slaan. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken.

  Bobelle Best verwerkt uw persoonsgegevens dus voor NAW GEGEVENS Het is noodzakelijk dat Bobelle Best deze persoonsgegevens van u verwerkt om de juiste adviezen en behandelingen ui te voeren en om gerechtvaardigde belangen van Bobelle Best te behartigen

  Bobelle Best verwerkt op dit moment persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

  Bobelle Best bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om de behandelverslagen in te voeren. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is.[2] 

  Als Bobelle Best uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd. 

  Bobelle Best verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PowerSlim-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. ( “PowerSlim”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PowerSlim-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PowerSlim om de werking van PowerSlim-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PowerSlim. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PowerSlim doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PowerSlim-producten en –diensten.

  Bobelle Best besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen.[3] Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn. 

  Alle persoonsgegevens die Bobelle Best verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit Bobelle Best werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van Bobelle Best Verder monitort Bobelle Best continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan[4]

  U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Bobelle Best met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

  -          op inzage in uw gegevens;

  -          op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);

  -          op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;

  -          om bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Bobelle Best;

  -          om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;

  -          op beperking van de verwerking;

  -          op dataportabiliteit

  -          om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

   

  Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier[5]. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Bobelle Best via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

  Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Bobelle Best uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Bobelle Best probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.